Nova pobuda

ZA OŽIVITEV KRAŠKIH TURISTIČNIH POTI

Kulturno-razvojno društvo Venček je od januarja do marca 2023 naslovilo na Občino Sežana, Območno razvojno agencijo- ORA Krasa in Brkinov ter Krajevne skupnosti Dutovlje, Križ, Tomaj in Pliskovica več POBUD za oživitev obstoječih turističnih poti s povezavo na novo kolesarsko potjo od Sežane do Komna- GEOMOB. Možnosti za sodelovanje so bile vsaj preko javnega razpisa Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport za sofinanciranje javne turistične infrastrukture in Evropske predstolnice kulture GO! 2025.

* * * * *

Opomba- objavljeno 21.4.2023: Kljub povabilu in zagotovilu s strani župana občine Sežana Andreja Sile, da nas bo aktivno vključil v pripravo projektov, ŽAL nismo bili vključeni. S strani Občine Sežana nas ni nihče kontaktiral, s strani ORA pa smo prejeli 22 ur pred oddajo vloge na razpis Evropske predstolnice kulture GO! 2025, zaprosilo, da pisno podpremo njihov predlog projekta brez, da bi bili seznanjeni kako nas bodo povabili k sodelovanju, kakšni so cilji in pričakovani rezultati, brez finančne podpore. Pridobljene finance v tem načrtovanem projektu ostajajo pri prijavitelju ORA, ki le te po lastni presoji razporeja naprej. Pogoji sodelovanja niso znani. Izjave o podpori projekta zaradi nekorektnega poslovnega odnosa nismo podpisali, kar smo tudi utemeljili s pisno seznanitvijo tako do ORA kot tudi do Kabineta župana občine Sežana, Andreja Sile. Podporo pri našem razmišljanju so nam izrekla tudi druga društva.

Nova kolesarska pot poteka ob obstoječih tematskih poteh v občini Sežana: Pliskina pot, Teranova krožna pot, Jakobova pot in Kosovelova pot, ali pa jih mestoma tudi seka. Nova infrastruktura ponuja veliko priložnosti za razvoj turizma in naših vasi ob tej poti tudi za naše vinogradnike, kmete, turistične ponudnike in ponudnike različnih doživetij, ki lahko nagovorijo butičnega gosta. Društvo Venček je v začetku januarja dalo pobudo za povezovanje in skupno sodelovanje vseh deležnikov, ki so zainteresirani, da združimo moči in oblikujemo nove podporne turistične produkte, ki bodo v korist tudi prebivalcem.

Načrtovana kolesarska trasa predstavlja del državne povezave D7 (Robič – Kobarid – Most na Soči – Nova Gorica – Sežana – Lipica).

Kako to uresničiti?

ORA Krasa in Brkinov in občina Sežana sta v lanskem letu potrdili ključni strateški dokument Strategija razvoja in trženja turizma destinacije Kras in Brkini od leta 2022 do leta 2028. V strategiji je opredeljen strokovni pristop k doseganju vizije turizma na destinaciji do leta 2028:

Destinacija Kras in Brkini bo osredotočena na zahtevnejšega – butičnega turista, ki bo v destinaciji bival več dni in bo spoznaval pristnost destinacije v neposredni sinergiji z lokalnim prebivalstvom. V njegovem doživetju se bodo prepletale ključne konkurenčne prednosti destinacije (naravna in kulturna dediščina, ki bo povezana z avtentično gastronomijo).


Analiza tokov gostov na destinaciji Kras z vključenim razvojnim in trženjskim načrtom za obdobje 2019 – 2024 je izpričala vrzel turističnih tokov na matičnem Krasu, kot prikazuje slika spodaj. Vendar pa je dobra novica, da Kras obkrožajo 3 pomembni turistični tokovi iz smeri Ljubljana proti slovenski Istri, iz strani Doline Soče proti Krasu in iz italjanske pokrajine Friuli Venezia Giulia do Krasa. Načrtovana kolesarska pot dejansko poveže ta trikotnik turističnih poti in ga opolnomoči z edinstveno ponudbo Krasa.

Na pobudo društva Venček in različnih deležnikov ter turističnih ponudnikov v sosednjih krajevnih skupnosti (Križ, Tomaj in Pliskovica) smo se sestali v vaškem domu Križ, 11. januarja 2023, v organizaciji občinskega svetnika Matjaža Možeta in Mojce Babuder (RD Gmanjca) iz Križa, kjer smo skupaj z županom Andrejem Silo in Matejo Grzetič Žerjal iz občine Sežana ter direktorjem ORA Krasa in Brkinov, Alešem Vodičarjem prevetrili možnosti skupnega povezovanja in sodelovanja. S strani ORA smo je bil predstavljen zemljevid obstoječe mreže kolesarskih poti na Krasu, možnih navezavah z novo kolesarsko potjo in o načrtih za naprej.
Srečanja so se udeležili predsedniki KS Križ, KS Pliskovica in KS Tomaj, ter društvo RD Pliska, RD Gmanjca, KD Venček, članice sveta KS Tomaj in KS Filipčje Brdo in člani KS Križ ter člani kolesarske skupine na Facebooku Kraška kolesarska klapa. Strinjali smo se, da je povezovanje in medsebojno sodelovanje ključni pogoj nadaljnjega razvoja na Krasu. Novo kolesarsko pot vidimo kot eno pot, ki je naša skupna priložnost za obogatitev turistične ponudbe in oživitev kulturne krajine Krasa kot naše dediščinske kulture.

Razvojna pobuda društva Venček

Kulturno razvojno društvo Venček je na srečanju s predstavniki Občine Sežana ga. Matejo Grzetič Žerjal, županom g. Andrejem Sila in direktorjem ORA g. Alešem Vodičarjem ter ob prisotnosti predsednikov KS Pliskovica, Križ in Tomaj ter drugih deležnikov predstavilo svojo pobudo za nadgradnjo načrtovane nove kolesarke poti Sežana – Komen, z enotno turistično promocijo in povezovanjem ter nadgradnjo obstoječih tematskih poti, na trasi sežanske kolesarske poti (kot spodaj).

Naš predlog je:

Sprejet je bil sklep, da se organizirajo 4 delavnice po Krajevnih skupnostih Dutovlje, Križ, Pliskovica in Tomaj in prevetrijo predlogi in pobude s strani turističnih ponudnikov in drugih ponudnikov storitev in domačih izdelkov, vinarjev, kmetov ter lokalnega prebivalstva s ciljem razvoja turizma in javne turistične infrastrukture v naših vaseh, do najpozneje konca februarja letos (1 delavnica v januarju, 3 delavnice v februarju). Hkrati se dogovorijo smiselne navezave turistične ponudbe med Krajevnimi skupnostmi. Pripravil naj bi se seznam prioritet in izvedla prijava na javni razpis za pridobitev finančnih sredstev za investicije v javno turistično infrastrukturo (rok: 3. april 2022), kjer je za črpanje na voljo 10 milijonov evrov nepovratnih sredstev.

Naša nova kolesarska pot je naš novi razvojni adut.  

Županu Občine Sežana g. Andreju Sili in direktorju ORA g. Alešu Vodičarju smo člani Programske razvojne skupine društva Venček na srečanju predali:

. pisno pobudo za aktivno vključitev zainteresiranih deležnikov pri oblikovanju javne turistične infrastrukture:

. podporno izjavo za pristop k projektu (pridobljenih 15 podpor s strani deležnikov v Dutovljah) in ustno podporo tudi iz drugih Krajevnih skupnosti

. dodatno pisno pobudo za oživitev in valorizacijo vaškega jedra Dutovelj:

V kolikor nam želite izkazati podporo ali želite podati svoje mnenje ali svoje predloge nam prosim pišite na e-naslov: drustvo.vencek@gmail.com.

* * * * *

Iskreno zahvalo za pomoč pri vzpostavitvi kontaktov s predstavniki KS Tomaj in KS Križ ter spodbudo in podporo naši pobudi izrekamo ponudnikoma avtentičnih doživetij na Krasu, Karra: Vojki Clemenz Žgavec in Juriju Clemenz.

Spremljajte nas tudi na Facebooku: