Kolesarka po Krasu

NOVA KOLESARSKA POT SEŽANA – KOMEN

Opis poti

Konec leta 2022 smo se občani razveselili novice iz medijev o novi kolesarski povezavi med Občino Sežana in Komnom, v dolžini 20 kilometrov. Župana občin Sežana in Komen, g. Andrej Sila in g. Erik Modic, sta z izvajalcem kolesarske poti Komunalnim podjetjem Sežana, podpisala pogodbo v vrednosti 3,8 milijonov evrov, za zagotavljanje dnevne mobilnosti na območju Krasa. Celoten projekt zajema izgradnjo 27 kilometrov kolesarskih poti, od tega 14,6 kilometrov v občini Sežana. Rok za dokončanje del je do 30. oktobra 2023.

Načrtovana kolesarska trasa predstavlja del državne povezave D7 (Robič – Kobarid – Most na Soči – Nova Gorica – Sežana – Lipica).

Predvidena trasa poteka pretežno po občinskih poteh in poteh v javni lasti, katere upravljavec je Občina Sežana, delno pa poteka tudi po državnih cestah. V manjši meri poteka trasa tudi po zemljiščih v zasebni lasti. Del poti, v dolžini 4,86 km bo potekala kot mešani promet. Na odsekih kolesarske povezave kjer ta poteka po obstoječih državnih in občinskih cestah kot kolesarski pas v voznem pasu oz. mešani promet se elementi ceste v celoti ohranjajo. Področje predvidene ureditve predstavljajo v večjem delu obstoječe neasfaltirane poti, v delu tudi kolovozi in opuščene poti, v delu pa se pot izdela na novo. Trasa po lokalnih in državnih cestah je asfaltirana.

Kolesarska pot bo urejena tudi med obstoječimi suhozidi, ki se v celoti ohranijo oziroma na odsekih, ki ne omogočajo zadostne širine, se prestavijo. Prav tako se bodo v največji meri ohranjale mejice ob suhozidih.

Ob kolesarski trasi v Občini Sežana bo obnovljenih oz. postavljenih 544 kubičnih metrov suhozidov.

Potek kolesarske poti

Osnovno izhodišče regionalne trase bo v Sežani pri parkirišču ob pokopališču. Trasa bo potekala pod hribom Tabor, po nadvozu nad avtocesto, se nadaljevala po javni poti Smetišče – Sežana do priključka na lokalno cesto Sežana – Dol pri Vogljah nasproti Centra za ravnanje z odpadki Sežana.

Po približno kilometru bo pot zavila na gozdno cesto in se nato priključila na regionalno cesto Dutovlje – Repentabor.

Po slabem kilometru bo zavila na pot Marije Terezije do regionalne ceste Krajna vas – Dutovlje,nato pa se bo nadaljevala skozi Krajno vas do vasi Kosovelje, kjer bo z območja občine Sežana prešla na območje občine Komen.

Projektirane trase kolesarskih poti potekajo po obstoječih dovoznih poteh, ki jih lastniki in koncesionarji uporabljajo za dostope do svojih parcel, zato je potrebno z dopolnilno signalizacijo pod znaki za kolesarsko pot zagotoviti možnost neoviranega dostopa uporabnikom do svojih parcel. V občini Sežana bo postavljenih 37 prometnih tabel.

Podroben potek trase po odsekih v Občini Sežana je dostopen na tej povezavi.

Opis projekta

Občina Sežana je sprejela strateški dokument Celostno prometno strategijo Občine Sežana, ki daje prednost trajnostni mobilnosti in ne le izgradnji cestne infrastrukture, ki povečuje pretočnost in hitrost motornim vozilom. S tem želi spremeniti naše potovalne navade in izboljšati porazdelitev mobilnosti tako, da bo več poti opravljenih z javnim prevozom, kolesom in peš.

Splošni cilj projekta je zagotoviti ustrezno, varno in sklenjeno kolesarsko infrastrukturo do te mere, da bo ponujala hitro in varno alternativo vožnji z osebnim avtomobilom. Kolesarske poti bodo opremljene z informacijskimi tablami in seti za hitro popravilo, na novo bo postavljenih  pet kolesarskih postajališč:

  • Počivališče s klopjo (Komen in Kobjeglava)
  • Počivališče s klopmi in mizo (Volčji Grad)
  • Počivališče s klopmi in mizo (Kosovelje in na križišču proti vasi Dutovlje)
Jeklena konstrukcija počivališča z mizo in klopmi ter nadstreškom – Kosovelje

in kolesarnica (pri pokopališču v Sežani).

V Občini Komen se bo v okviru projekta GEOMOB poleg postajališč za kolesa preuredil tudi vaški trg v Kobjeglavi. Načrt je dostopen TU. Arhitekturna zasnova je izdelana v projektantskem podjetju Krasinvest d.o.o..

Kolesarski počivališči Kosovelje in Dutovlje

Na celotni trasi je predvidenih 5 počivališč za kolesarje s kolesarnico ob pokopališču v Sežani. V občini Sežana sta predvideni dve počivališči, v Kosoveljah in pod Dutovljami, na cesti Marije Terezije. Počivališče je v osnovi zasnovano kot nadstrešek s klopjo tlorisnih dimenzij 2,83 x 3,16 m (jeklena konstrukcija). Tlak je armirano-betonska plošča tlorisnih dimenzij 2,33 x 1,58 m. Tlorisno tvori dve linije zidu z vmesnimi klopmi, med klopi se locira miza. Tlorisne dimenzije počivališča s klopjo in mizo so (tloris strehe: 2,83 x 4,64 m). Tlak je AB plošča tlorisnih dimenzij 2,33 x 3,16 m.

V sklopu počivališč in kolesarnice se predvidijo kolesarska stojala. Stojala so oblike narobe obrnjene črke U in omogočajo hkratno priklenitev tako okvirja kot vsaj enega izmed koles. Na eno stojalo se lahko priklene dve kolesi, vsako iz svoje strani. Predvidena optimalna hitrost kolesarjev, ki jo želi zagotoviti investitor na glavnih kolesarskih prometnicah znaša 20 km/h.

Pomembni podatki za varnost krajanov in okolja

Trasa poteka v območju Natura 2000 (SPA in SAC) in v življenjskem območju rjavega medveda (izjemna prisotnost in robno območje). Prav tako je celotno območje uvrščeno v vodovarstveno območje VB-4 IV: varstveni režim. Nekaj utrinkov iz nove kolesarske poti na cesti Marije Terezije pod Dutovljami smo zbrali v galeriji spodaj.

Izvajalec mora zavarovati gradbišče v skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo področje gradenj in poskrbeti za varnost na gradbišču in njegovi okolici. Izvajalec je v celoti odgovoren in bo moral ves čas izvedbe investicije skrbeti med drugim za varnost mimoidočih ter za varnost in stabilnost na območju kjer bodo potekala dela. Uporabljena bo morala biti okoljska tehnologija, ki je okolju manj škodljiva, in ki varuje okolje, ga manj onesnažuje ter omogoča boljše recikliranje vsega odpadnega materiala.

Izvajalec bo moral kakršenkoli material, ki ostane ali se pridobi pri gradbenih delih ponovno uporabiti, reciklirati, obdelati oziroma zagotoviti ravnanje z njimi skladno s predpisi za ravnanje z odpadki ter o tem dati Občini Sežana dokumentacijo pri vsakokratni izdani situaciji. Po zaključku investicije bo moral izvajalec na celotnem območju investicije odstraniti ves odpadni material in embalažo in zagotoviti ravnanje skladno s predpisi, ki urejajo področje ravnanja z odpadki.

Vir informacij o poteku kolesarske poti: Projektna dokumentacija regijske kolesarske povezave na Krasu- Projekt GEOMOB.

Vabljeni k spremljanju poteka izgradnje nove kolesarske poti in obnove suhozidov in mejic ob tej poti.

Kulturno razvojno društvo Venček iz Dutovelj je na Občino Sežana, ORA Krasa in Brkinov naslovila pobudo za oživitev nove kolesarske poti.

Spremljajte nas tudi na Facebooku: