ZA kulturo gre

Nova lokalna strategija na področju kulture in nov način financiranja kulturnih dejavnosti naj bi spremenila način delovanja kulturnih organizacij v občini Sežana. Predlogi se bodo potrjevali na naslednji občinski seji sveta občine Sežana, 11. maja 2023.

Financiranje bo za kulturna društva po novem še bolj skromno

Na občini Sežana je v fazi sprejema nov Pravilnik občine Sežana o sofinanciranju kulturnih dejavnosti, ki razširja krog upravičencev subvencij iz nabora kulturnih društev na vse s kulturo povezane nevladne organizacije. Prejšnji pravilnik, ki bo s sprejetjem novega razveljavljen je vključeval jasno in transparentno postavljena merila s točkovanjem za vse kulturne dejavnosti. Trajnejše postavljena merila so dopuščala stabilno delovanje društev, saj so bila ta seznanjena z osnovnimi pogoji financiranja že v času načrtovanja programa dela za leto dni vnaprej. Z novim pravilnikom merila za dodelitev sredstev niso vnaprej znana. Oblikovala se bodo lahko vsako leto sproti na podlagi sklepa župana občine Sežana in strokovne komisije, ki jo bo tudi imenoval župan, običajno so objavljeni maja meseca (sredi programskega leta društev).

Namen sprejema novega Pravilnika je področje kulture urediti na način, da se omogoči boljše pogoje za kulturno ustvarjanje v občini Sežana.

Andrej Sila, župan občine Sežana

Kulturna društva s sedežem v občini Sežana predstavljajo srčiko vsega kulturnega dogajanja v občini, predvsem na podeželju, izven mesta Sežana. Kulturo oživljamo na mestu samem, jo ohranjamo, jo nadgrajujemo, jo valoriziramo in približamo vsem tistim, ki težko pridejo do mesta (starejšim, invalidom) in z njo povezujemo lokalne skupnosti. Učinki so večplastni. Dogajanja v vaških kulturnih domovih in drugih infrastrukturnih objektih po vaseh temljijo pretežno na vztrajnem prostovoljnem delu srčnih in prijaznih ljudi, ki kulturo čutijo, jo živijo in jo velikokrat z lastnimi napori in lastnimi finančnimi sredstvi udejanjajo in delijo naprej do občanov naše in drugih občin tudi čezmejnih.

Dejansko stanje

Če delimo 26.000 € sredstev, ki so letos na voljo iz občinskega proračuna na 34 društev, (36 identificiranih-2 financirani neposredno), se posamezno društvo v povprečju lahko zadovolji s 764 € na letni ravni. Ker novi pravilnik o sofinanciranju razširja financiranje na vse nevladne organizacije in ne zgolj kulturna društva kot je bilo do sedaj, bo že letos povprečno financiranje še toliko manjše. Sredstva v proračunu so enaka že nekaj let, ob tem, da se vsi srečujemo z učinki visoke inflacije. Pomislimo: cena uporabe Velike dvorane v Kosovelovem domu do 8 ur je 732 € ali pa, strošek izdelave ene narodne noše je ocenjen na 2.000 € ali pa, cena zborovodje na pedagoško uro (45 minut) je vsaj 10 €- za redno izvajanje petja sta potrebni tedensko vsaj 2 uri vodenih pevskih vaj-na letni ravni znaša strošek 1.000 €. Vse priprave na nastope, potni stroški, potrošni material se običajno plača z lastnimi sredstvi (osebnimi prihranki) članov društva, saj denarja preprosto ni. Prejete subvencije so prenizke, članarine so tudi premajhen vir, pri zaračunavanju vstopnine naletimo na dodaten strošek najema dvorane, ki presega znesek plačanih vstopnin. Te analize nova lokalna strategija (več spodaj) ne zajema in ne izkazuje razumevanja dejanskega stanja ljubiteljske kulture v občini Sežana.

V strateškem dokumentu programa kulture do leta 2027 niso bili zbrani podatki o tem koliko predstav, nastopov, dogodkov, delavnic in drugih aktivnosti smo izvedla kulturna društva ali drugi deležniki iz področja kulture (ki niso javne institucije) in kje, na letni ravni. O tem nismo bili niti povprašani.

Kulturno-razvojno društvo Venček

Ker je analiza stanja nepopolna, je tudi težko merljiva in predstavlja šibko osnovo za razvoj naprej, saj nima temelja.

Predlog Lokalnega programa za kulturo Občine Sežana 2023 – 2027

Občina Sežana ob podaji predloga strateškega dokumenta navaja, da na področju kulture še ni imela sprejetega takšne dokumenta in je bila zato priprava kompleksna. O tem so nas obveščali tudi v zadnji številki Kraškega obzornika, ki smo ga prejeli v poštni nabiralnik 17. aprila 2023. V naslov članka so zapisali: Kultura, to smo mi, s fotografijo iz delavnice namenjene kulturnim društvom. Kako so kulturna društva iz naše občine zastopana v tem strateškem dokumentu?

V predlogu nove občinske kulturne strategije (objavljen dokument na spletni strani sezana.si, 3.5.2023) je v uvodu zapisano, da se je v sklopu priprave dokumenta:

  • izvedlo obsežno analizo obstoječega stanja na področju kulture,
  • vključilo se je vse deležnike in akterje v kulturi, ki delujejo na območje občine Sežana ter na ta način pripravilo
  • vključujoč dokument z nadaljnjimi razvojnimi usmeritvami kulturne politike v lokalni skupnosti.

Občina Sežana nadalje izpostavi, da so v bile v ta namen v sodelovanju z javnimi in drugimi zavodi ter nevladnimi organizacijami na področju kulture v občini Sežana, izvedene delavnice z naslovom »Kakšne kulture si želimo?«. V strateškem dokumentu omenjajo 3 delavnice, v Kraškem obzorniku 2 delavnici. V ta namen je občina sodelovala s Kulturno izobraževalnim društvom PINA iz Kopra– ki je, kot pravijo- stičišče za nevladne organizacije obalno-kraške regije in predstavlja podporno okolje ter skrbi za skladen razvoj nevladnega sektorja na tem območju.

Z namenom priprave vključujočega strateškega dokumenta so v njem zajeti vsi podani predlogi in pobude, ki so se izoblikovali v procesu participacije.

Občina Sežana

Prošnjo za sodelovanje na delavnici smo naslovili tudi v društvu Venček in se je aktivno udeležili. Delavnica je bila živahna in zapisanega je bilo veliko, nismo pa dobili povratne informacije, kako bodo naši predlogi vključeni v sam dokument niti nismo bili povabljeni k nadaljnji javni razpravi , ko sta se izvedli še 2 delavnici, da bi soočili mnenja z ostalimi deležniki. Kako je potekal proces participacije vseh deležnikov pri prip ravi strategije, ne vemo. Širše razprave v javnosti nismo zasledili in nismo bili k njej povabljeni, tudi ne v kakšni drugi, ožji strokovni zasedbi.

Participacija kulturnih društev k pripravi dokumenta je bila zgolj v fazi zbiranja predlogov, od tam naprej nismo bili vključeni. Ni jasno, kako bomo bili po sprejetju kulturne strategije bolj učinkovito vključeni v kulturno dogajanje v občini Sežana, kot smo bili do sedaj. Namreč analiza obstoječega stanja na področju kulture v občini Sežana ne zajema enakovredno in sistematično vseh deležnikov in z vseh vidikov. Manjka celovita vsebinska in finančna analiza delovanja vseh kulturnih društev vključno z rezultati dela in njihovimi učinki.

Iz dokumenta ne moremo razbrati, na kaj konkretno se osredotoča strategija. Popisanega je veliko, vendar v seznamih, brez posebnega vrednotenja vsebin! Katere so naše kulturne znamenitosti ali kulturni produkti ljubiteljske kulture ali oblikovana ponudba zasebnega sektorja, ki so prepoznani kot pomembni in jim bo dan večji poudarek pri razvoju in promociji kulture občine? Katere kulturne dejavnosti so pomembne z vidika ohranjanja kulturne dediščine Krasa in katere segmente populacije ali občinstva nagovarjamo? Na kakšen način bomo dvigovali in dosegali višjo kulturno zavest na podeželju izven kulturnega središča mesta Sežane in med mladimi? Kako bomo dvigovali ozaveščenost in pomen vključevanja občanov v aktivno delovanje v društvih in valorizirali njihovo znanje, izkušnje in sposobnosti v društveni dejavnosti? Zakaj bi občani sploh to počeli ob svojem prostem času? Kakšne so naše kulturne vrednote in kako jih cenimo?

Zanima nas še: Katere so konkretne razvojne usmeritve pri razvoju ljubiteljske kulture? Kakšni so konkretni cilji k ohranjanju ljubiteljske kulture, po posameznih dejavnostih? Kateri pogoji v občini Sežana za razvoj in obstoj ljubiteljske kulture se izobljšujejo in kako? Kakšni so konkretni, merljivi cilji na strani občine Sežana v obdobju do leta 2027 (ob prijavi na javni razpis za sofinanciranje jih občina od društev zahteva) ? Koliko sredstev je načrtovanih za kulturna društva v posameznem obdobju od 2024 do 2027 ?

Nekaj utrinkov iz naših dogodkov in izvedenih aktivnosti, je prikazanih v spodnji galeriji slik.

Razširja se krog predstavnikov volilcev v delovnih telesih občinskega sveta občine Sežana

Na majski občinski seji se bodo potrjevali tudi razširjeni odbori za kulturo, turizem, gospodarstvo … V Odbor za kulturo, šolstvo in šport, ki bo po novem imel predsednika, podpredsednika in pet članov se bosta pridružili še ga. Alenka Miklavec iz Dutovelj in ga. Bojana Škabar.


Ob zaključku mnenjskega članka, delimo verze našega dragega poeta Srečka Kosovela, ki govori o kulturi in zaradi katere se ljubitelji kulture angažiramo ob svojem prostem času za kulturo naše občine, naših otrok in vnukov ter za občinstvo, ki nas spremlja na prireditvah.

Kultura gre svojo pot.


Kakor luč je: njena sila je v tišini in svetlini; ne hrumi kakor življenje, ki mu postavljajo vsak dan ponosnejše stavbe.
Tudi jih kultura ne zahteva; ona sama je stavba nad stavbami, stavba breztežne duševnosti, stavba misli in duha,
ki ne vzame lakomnikom zemlje niti pedi, in to je njen ponos;
večna je in povsod je, vedno bdi nad name kakor svetal cilj, proti kateremu moramo iti.

Srečko Kosovel

Spremljajte nas tudi na Facebooku: